کارکرد این فرم پرداخت بدین شکل است که پس از پرداخت موفقیت آمیز اطلاعات پرداختی به شما مشتری گرامی و هم چنین به مدیریت فروشگاه،

از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

[box color=”blue”]

دقت نمایید فرم پرداخت آنلاین کاملا از سیستم پرداخت فروشگاه مجزا است و این فرم برای مواقعی پیاده سازی شده است که

شما بخواهید مبلغ خاصی با هماهنگی ما به حساب فروشگاه واریز نمایید.

[/box]